نمایشگاه ما

نمایشگاه کانتون: 2015,2016,2017,2018,2019;Spoga+Gafa: 2018,2019;نمایشگاه ملی سخت افزار: 2016,2017,2018

نمایشگاه واردات و صادرات چین: 2019.4

نمایشگاه
نمایشگاه

نمایشگاه ملی سخت افزار 2018.5

نمایشگاه

نمایشگاه واردات و صادرات چین: 2016.4

نمایشگاه
نمایشگاه
نمایشگاه

نمایشگاه واردات و صادرات چین: 2016.4

نمایشگاه
نمایشگاه